صفحه اصلی > اندروید Android > آموزش اجرا و راه اندازی اولیه > خطای IDE0006 Error encountered while loading the project

اختصاصی خطای IDE0006 Error encountered while loading the project

  1. برای رفع این خطا اجزای اصلی را از طریق نوگت به برنامه اضافه کنید که شامل تصویر زیر است